Facevalue

Facevalue is een business banking-platform dat is gespecialiseerd in werkkapitaaloplossingen en elektronische facturering. Facevalue is geen bank. We werken samen met afwikkelings- en clearingbanken in belangrijke regio’s om zakelijke bankrekeningen en kaarten uit te geven die exclusief via onze gebruikersinterface zijn geopend. De technologie van Facevalue maakt gebruik van interoperabele e-Invoice-infrastructuur om uitstaande debiteuren te kopen, die ons platform verkoopt aan institutionele beleggers. Groeiende bedrijven hebben een enorm tekort aan werkkapitaal. Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder toegankelijk en duurder werkkapitaal is. Dit heeft een rechtstreekse invloed op de beschikbaarheid van leveranciers om hun klanten van dienst te zijn, waardoor een kritisch momentum verloren gaat. Facevalue injecteert werkkapitaal waar het het meest nodig is in de waardeketen, zonder de subtiel evenwichtige handelsvoorwaarden te verstoren. Facevalue is een wereldwijde oplossing voor multinationals en kleine bedrijven om werkkapitaal en genetwerkt bankieren te bieden.

 

Facevalue is a business banking platform that specialises in working capital solutions and electronic invoicing. Facevalue is not a bank. We collaborate with settlement and clearing banks in key regions to issue business bank accounts and cards accessed exclusively via our user interface. Facevalue’s technology utilises interoperable e-Invoice infrastructure to buy outstanding accounts receivables, which our platform on-sells to Institutional Investors. Growing businesses have an enormous shortage of working capital. The smaller the business, the less accessible and more expensive working capital is. This directly impacts the availability of suppliers to service their clients, thereby loosing critical momentum. Facevalue injects working capital where it is most needed in the value chain, without disturbing delicately balanced trade terms. Facevalue is a global solution to multi-national corporations and small business alike to provide working capital and networked banking.

Gateway C, vierde verdieping
Koos Postemalaan 2
1217 ZC Hilversum
info@fcvl.com
www.fcvl.com
085-888 7417